Japan Film Directors Society - 1936
Front row, from left:
Teinosuke Kinugasa (1896-1982)
Yoshinobu Ikeda (1892-1973)
Sadao Yamanaka (1909-1938)
Mansaku Itami (1900-1946)
Heinosuke Gosho (1902-1981)
Minoru Murata (1894-1937)
Shigeyoshi Suzuki (1900-1976)
Kenji Mizoguchi (1898-1956)
Second row, from left:
Tomotaka Tasaka (1902-1974)
Yasujiro Shimazu (1897-1945)
Hiroshi Shimizu (1903-1966)
Yutaka Abe (1895-1977)
Kiyohiko Ushihara (1897-1985)
Kajiro Yamamoto (1902-1974)
Yasujiro Ozu (1903-1963)
Tomu Uchida (1898-1970)
Third row, from left:
Mikio Naruse (1905-1969)
Kintaro Inoue (1901-1954)
(Via Vermillion and One Nights.)

Japan Film Directors Society - 1936

Front row, from left:

Teinosuke Kinugasa (1896-1982)

Yoshinobu Ikeda (1892-1973)

Sadao Yamanaka (1909-1938)

Mansaku Itami (1900-1946)

Heinosuke Gosho (1902-1981)

Minoru Murata (1894-1937)

Shigeyoshi Suzuki (1900-1976)

Kenji Mizoguchi (1898-1956)

Second row, from left:

Tomotaka Tasaka (1902-1974)

Yasujiro Shimazu (1897-1945)

Hiroshi Shimizu (1903-1966)

Yutaka Abe (1895-1977)

Kiyohiko Ushihara (1897-1985)

Kajiro Yamamoto (1902-1974)

Yasujiro Ozu (1903-1963)

Tomu Uchida (1898-1970)

Third row, from left:

Mikio Naruse (1905-1969)

Kintaro Inoue (1901-1954)

(Via Vermillion and One Nights.)